(Persian)
(English)
 
   
اندازه گیری مقدار صمغ در انواع سوختهای نفتی ASTM D381

در این روش صمغ موجود در انواع سوختهای هوایی، بنزین موتور و انواع سوختهای سبک و فرار اندازه گیری می گردد. در این روش مقداری معین از مواد نفتی در شرایط کنترل شده دمایی و با استفاده از بخار یا هوا تبخیر می گردد. مواد باقی مانده پس از شستشو با حلال هپتان وزن شده و بر اساس میلی گرم در 100 میلی لیتر از نمونه نفتی گزارش می گردد. مقدار نمونه مورد نیاز برای هر بار آزمایش 50 میلی لیتر می باشد.


 
 
 
  کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سالار شیمی شهریار می باشد.

  Copyright © 2009 SALAR CHEMI SHAHRYAR Corporation, All rights reserved